Wysyłka w 24 godziny

30 dni na zwrot produktu

Darmowa dostawa od 500zł

Program lojalnościowy

695-815-204
do kasy suma: 0,00 zł
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Tombigo.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

III. WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

IV. FORMY PŁATNOŚCI

V. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY (DO 14 DNI)

VII. ZWROT TOWARU / WYMIANA (DO 30 DNI)

VIII. REKLAMACJA

IX. POZA SADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

X. ROZWIAZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

XI. OPINIE

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

---------------------------------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

---------------------------------------

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto następujących wyrazów, należy jest rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

a) Klient - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

b) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu,

c) Sklep - niniejszy sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym tombigo.pl,

d) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Produktu,

e) Sprzedawca - P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11, NIP: 732-000-55-40 REGON: 470628450, zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Zgierza w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

g) Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

h) Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku towarów. W koszyku widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów,

i) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem tombigo.pl, a także określa warunki i zasady świadczenia przez P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11 usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.

4. Sklep internetowy, działający pod adresem tombigo.pl prowadzony jest przez P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11, NIP: 732-000-55-40 REGON: 470628450, zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Zgierza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą:

 •  e-maila: kontakt@tombigo.pl
 •  telefonów: +42 716 01 61 lub 695 815 204
 •  formularza kontaktowego, znajdującego się pod adresem: https://tombigo.pl/strona/kontakt

6. Adres elektroniczny sklepu internetowego Sprzedawcy to tombigo.pl.

7. Adres mailowy Sprzedawcy to kontakt@tombigo.pl.

8. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami wyrażonymi w polskich złotych, a ponadto zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

9. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -18.00.

10. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem sklepu następuje na podstawie:

 •  ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 •  ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 •  ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta
 •  niniejszego Regulaminu, wydanego zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza „Regulamin Sklepu” zamieszczonego na dole strony głównej serwisu tombigo.pl lub bezpośrednio wchodząc na adres tombigo.pl/strona/regulamin

Możliwe jest również pobranie i sporządzenie wydruku Regulaminu za pośrednictwem odnośnika: /userdata/public/upload/regulamin-sklepu.pdf

12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach jedynie aktualnych i prawdziwych danych,

b) korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nienaruszający jego prawidłowego funkcjonowania, w szczególności niepodejmowania działań ingerujących w zawartość stron bądź też w ich elementy techniczne,

d) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

13. W zakresie wymagań technicznych w celu skorzystania ze sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta (wymogi techniczne):

a) urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i uaktualnionej przeglądarki internetowej typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox,

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączonej obsługi plików cookies,

14. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna przez Klienta, ale niezbędna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia.

---------------------------------------

II. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

---------------------------------------

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczna nieodpłatnie usługi w następującym zakresie:

a) Konta Klienta,

b) formularza kontaktowego,

b)umożliwiania Klientowi składania Zamówienia,

c) wysyłania Newsletter’a.

2. Sprzedawca świadczy usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi formularz kontaktowy poprzez zaniechanie wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

5. Usługa Newslettera dostarczana jest tylko osobie, która, wprowadzi swój adres elektroniczny deklarując chęć jego otrzymywania, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Zgodę można wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego otrzymywania Newslettera.

6. Usługa Newsletter obejmuje wysyłanie przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej, które będą zawierały informacje handlowe dotyczące Produktów Sprzedawcy, w tym w szczególności informacje o nowych Produktach, aktualnej ofercie oraz promocjach.

7. W każdej chwili nieodpłatnie Klient ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając odpowiedni odnośnik na dole każdego z przesłanego Newsletter’a. Rezygnacja z subskrypcji następuje natychmiast i potwierdzona jest komunikatem Sprzedawcy – przesłanym na podany przez Klienta adres e-mail.

8. W każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter wskazana jest informacja w jaki sposób można zrezygnować z przedmiotowej usługi.

9. Założenie Konta w ramach sklepu internetowego nie jest obowiązkowe. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

10. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest możliwa po dokonaniu rejestracji, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu „Załóż konto”. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia założenie Konta.

11. W ramach prowadzenia Konta Sprzedawca umożliwia Klientowi:

 •  dokonywanie zmiany danych wprowadzonych podczas dokonywania rejestracji,
 •  sprawdzenie stanu realizacji zamówienia
 •  sprawdzenie historii zamówień

12. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła wskazanych podczas rejestracji.

13. Na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji Sprzedawca wysyła wiadomość z informacją o rejestracji oraz z prośbą o potwierdzenie adresu email. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie Konta Klienta zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta adresu e-mail. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdym momencie Klient może bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto bezpośrednio w panelu Klienta, a także może żądać usunięcia Konta poprzez wystąpienie z takim żądaniem do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez jego wysłanie na adres poczty elektronicznej kontakt@tombigo.pl lub tradycyjnie na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński, ul. Premysłowa 11, 95-100 Zgierz.

14. Sprzedawca podejmuje działania aby sklep internetowy funkcjonował prawidłowo, w szczególności uwzględniając aktualną wiedzę techniczną, sprzęt oraz oprogramowanie.

15. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

16. Reklamację należy kierować na adres:

kontakt@tombigo.pl lub pisemnie na adres

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński

ul Przemysłowa 11

95-100 Zgierz

z dopiskiem: reklamacja

17. Rekomenduje się aby reklamacja zawierała opis, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Powyższe ma na celu przyśpieszenie rozpatrzenia reklamacji, jednak nie jest wymogiem koniecznym i niezbędnym do złożenia reklamacji.

18. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

---------------------------------------

III. WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

---------------------------------------

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu, w ramach Sklepu.

2. Istnieje możliwość składania zamówień:

 •  za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 •  zamówienie przez telefon
 •  osobiście w siedzibie sklepu .

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową tombigo.pl, dokonać wyboru Produktu postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej i wypełnić pozostałe pola zawarte w formularzu zamówienia udostępnionym na stronie internetowej, w tym podać dane określone jako obowiązkowe. Następnie Klient wysyła wypełniony formularz zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk oznaczony nazwą „Zamawiam i płacę” .

4. Klient wybiera zamawiany Produkt poprzez dodanie do Koszyka.

5. Do momentu naciśnięcia odpowiedniego pola potwierdzającego złożenie Zamówienia, tj. w trakcie składania Zamówienia – Klient ma możliwość korygowania wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu, działając zgodnie z komunikatami wyświetlonymi Klientowi oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.

7. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych określonych jako obowiązkowe, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego zamówienia. W podsumowaniu złożonego zamówienia znajduje się opis wybranych Produktów, łączna cena oraz wszelkie inne koszty.

9. Aby Klient mógł wysłać zamówienie niezbędna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia złożenia Zamówienia.

10. Klient, który posiada Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych niezbędnych do złożenia Zamówienia.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem, że nastąpiło zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu rozumiane jest jako oferta zakupu Produktów.

12. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, telefonicznie oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -18.00.

13. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia lub zakładania Konta zostaje wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail, gdzie Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, wskazuje numer Zamówienia i wszystkie istotne elementy zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta tejże wiadomości następuje zawarcie Umowy sprzedaży.

14. W sytuacji braku możliwości przyjęcia wszystkich bądź niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail podanego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta i informuje go o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim wypadku w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów umowa nie zostaje zawarta. W tym przypadku Klient ma możliwość potwierdzić realizację Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Powyższe nie wpływa na prawo Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może również anulować całość zamówienia, co zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta. Zwrot uiszczonych przez Klienta płatności w zakresie niezawartej Umowy Sprzedaży następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w 14dni.

---------------------------------------

IV. FORMY PŁATNOŚCI

---------------------------------------

1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

 •  przelewem bankowym bądź tradycyjnym na podane w punkcie 2 konto bankowe,
 •  za pomocą płatności internetowych Blue Media - w tym karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), usługa Google Pay, BLIK,
 •  za pomocą płatności internetowych Tpay,
 •  za pobraniem (przy odbiorze przesyłki),
 •  gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

2. Dane konta bankowego Sprzedawcy dla płatności przelewami tradycyjnymi lub internetowymi, poza płatnościami (Tpay, Blue Media):

Bank Pocztowy

nr konta 71 1320 1537 2668 2280 2000 0001

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński

ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz.

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia, otrzymany po zakończeniu procesu składania zakupu.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a.płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak płatności w wyznaczonym terminie, oraz w wyznaczonym dodatkowym terminie 3 dni stanowi brak przyjęcia oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia.

b.płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki w siedzibie firmy, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. Brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie pomimo wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

---------------------------------------

V. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

---------------------------------------

1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koszty dostawy Produktu pokrywa Klient, z zastrzeżeniem punktu 7.

3. Towar zamówiony przez Klienta, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

4. Produkt Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem kuriera DPD lub paczkomatów Inpost.

5. Przy złożonym pojedynczym zamówieniu składającym się z kilku produktów, Kupujący płaci za przesyłkę, tylko raz.

6. Koszty dostawy wynoszą brutto:

 • InPost ( przelew ) 10 zł
 • InPost ( płatność przy odbiorze ) 15 zł
 • Kurier DPD ( przelew ) 15 zł
 • Kurier DPD ( płatność przy odbiorze) 20 zł

7. Przy zamówieniu powyżej kwoty 500zł, z wyłączeniem pobraniowej formy płatności, na terenie Rzeczpospolitej Polski dostawa jest nieodpłatna.

8. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi również w momencie składania zamówienia.

9. Na łączny czas oczekiwania przez Klienta Produktu wchodzi czas realizacji Zamówienia oraz czas dostawy.

10. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do maksymalnie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od dnia:

 •  uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, internetowym i za pomocą systemu Tpay, Paypal.
 • zawarcia umowy sprzedaży – w sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

11. Czas dostawy Towaru przez Dostawcę wynosi 1-2 dni robocze.

---------------------------------------

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ( DO 14 DNI )

---------------------------------------

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład oświadczenie wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane Sprzedawcy).

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod linkiem /userdata/public/upload/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7. Adres do zwrotu Produktu:

TOMBIGO.PL

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński

ul. Przemysłowa 11

95-100 Zgierz

z dopiskiem zwrot produktu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi całą otrzymaną należność za Produkt oraz koszty dostarczenia Produktu w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca zastrzega, iż wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy podlegającej zwrotowi odesłanej na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz lub otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte, w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie, bez ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów w tym zakresie. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

---------------------------------------

VII. ZWROT TOWARU / WYMIANA ( DO 30 DNI )

---------------------------------------

1. Kupującemu dodatkowo przysługuje możliwość dokonania zwrotu towaru lub jego wymiany na inny w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia przesyłki Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

2. Aby móc skorzystać z możliwości dokonania zwrotu lub wymiany towaru do „30 dni”, Konsument powinien odesłać wypełniony i podpisany formularz znajdujący się pod tym linkiem - /userdata/public/upload/formularz-zwrotu-wymiany.pdf wraz z paragonem i nienaruszonym produktem na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz. Odesłanie powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 30 dni od momentu odebrania przesyłki z zakupionym towarem.

3. Sprzedawca nie przyjmuje w/w zwrotu towaru za pobraniem.

4. Koszty wysyłki związane ze zwrotem towaru do ”30dni” lub wymianą ponosi Kupujący.

5. Wymiana na podany w formularzu produkt jest możliwa, tylko i wyłącznie gdy jest on dostępny na stanie w sklepie.

6. Przy wymianie Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia opłaty za przesyłkę zwrotną, zgodnie z cennikiem dostawy. Opłaty można dokonać za pomocą przelewu na firmowe konto lub poprzez załączenie gotówki do przesyłki z wymienianym produktem.

8. W przypadku dokonania zwrotu towaru „do 30dni” Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną należność za Produkt niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od momentu otrzymania rzeczy podlegającej zwrotowi odesłanej na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje po przez przelew środków na konto bankowe.

---------------------------------------

VIII. REKLAMACJA TOWARU

---------------------------------------

1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy oraz jej zakres wobec Klienta, w przypadku Produktu wadliwego (rękojmia) zostały określone w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 i n.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.

4. Reklamacje Klient może kierować na adres: kontakt@tombigo.pl lub pisemnie na adres:

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński

ul Przemysłowa 11

95-100 Zgierz

z dopiskiem: reklamacja towaru.

5. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca.

6. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Powyższe ograniczenie nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy Sprzedawca wymieniał już Produkt lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad.

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Rekomenduje się aby reklamacja zawierała opis, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Powyższe ma na celu przyśpieszenie rozpatrzenia reklamacji, jednak nie jest wymogiem koniecznym i niezbędnym do złożenia reklamacji. Klient składając reklamację może wykorzystać formularz reklamacyjny ( /userdata/public/upload/formularz-reklamacyjny.pdf ).

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji lub wykonania przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres:

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński

ul Przemysłowa 11

95-100 Zgierz

z dopiskiem: reklamacja towaru.

10. Produkty prezentowane w Sklepie mogą zostać objęte gwarancją producenta. Wówczas warunki gwarancji i czas jej trwania wskazane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

---------------------------------------

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

---------------------------------------

1. Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient będący Konsumentem ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b. Klient ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Na Platformie ODR Klient może uzyskać również informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

---------------------------------------

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

---------------------------------------

1. Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług z ważnych przyczyn, z miesięcznym okresem wypowiedzenia w sytuacji:

 •  zmiany przepisów prawa dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, a mających wpływ na określone w Umowie o świadczenie usług świadczenia Klienta i Sprzedawcy
 •  zmiana zakresu lub sposobu świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

2. Sprzedawca z ważnych powodów, tj. w sytuacji gdy Klient dopuści się rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności w trakcie rejestracji poda dane nieprawdziwe bądź dopuści się działań sprzecznych z treścią obowiązujących przepisów prawa, może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym oraz/lub ograniczyć jego dostęp do treści Sklepu do czasu wyjaśnienia naruszeń.

3. Oświadczenie Sprzedawcy o którym mowa w ust. 1 i 2 Sprzedawca wysyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

---------------------------------------

XI. OPINIE

---------------------------------------

1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym..

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

---------------------------------------

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

---------------------------------------

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem email kontakt@tombigo.pl.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji procesu obsługi zamówienia, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod tym adresem: https://tombigo.pl/strona/polityka_prywatnosci

---------------------------------------

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

---------------------------------------

1. W zakresie treści udostępnianych oraz umieszczanych w ramach sklepu internetowego, w szczególności zdjęć produktowych, grafik, logotypów Klient może z nich korzystać w zakresie dozwolonego użytku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn:

 •  zmiany przepisów prawa,
 •  zmiany sposobów płatności i dostaw,

w zakresie w jakim zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 •  zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta, który posiada Konto w ramach Sklepu internetowego bądź korzysta z usługi Newsletter, na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług przez Klienta adres e-mail na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Klienci mogą wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedawcy na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail, poprzez odpowiednio samodzielne zamknięcie Konta lub zrezygnowania z Newslettera.

4. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są w języku polskim.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a osobami bądź podmiotami, który nie są konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu dla Sprzedawcy.

7. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Partnerzy logistyczni

partnerzy logistyczni - dpd, inpost

Obsługiwane płatności

operatorzy płatności - blue media, shoper płatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl