DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 249 PLN
Zadzwoń do nas: 603 064 481

Regulamin zakupów

REGULAMIN


I.      INFORMACJE OGÓLNE

II.     ZWROTY

III.    REKLAMACJE

IV.    WYMIANA TOWARU

V.     KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. INFORMACJE OGÓLNE


1.1  Wˆłaś˜cicielem sklepu o nazwie TOMBIGO.PL jest firma 

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński 

ul. Przemysłˆowa 11, 95-100 Zgierz 

NIP: 732-000-55-40 

REGON: 470628450 

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaˆłalnoś˜ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 


1.2  Kontakt z nami możliwy jest za pomocą: 

        mail: kontakt@tombigo.pl

        tel.  +42 716 01 61 

               +48 603064481 


1.3  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu Tombigo.pl.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i nie podlegają negocjacji. 

   Dane do przelewu: Bank Pocztowy 

    nr konta  71 1320 1537 2668 2280 2000 0001 

    P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński 

    ul. Przemysˆłowa 11, 95-100 Zgierz. 


 W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko. Na dokonanie wpˆłaty oczekujemy maksymalnie 7 dni. Po tym czasie nieopˆłacone zamówienie zostanie anulowane. 


II. ZWROT TOWARU


2.1 Adres do zwrotu:                

TOMBIGO.PL

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński

ul. Przemysłˆowa 11

95-100 Zgierz

z dopiskiem zwrot towaru


2.2 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.


2.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba  trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. 


2.4 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykłˆad pismo wysłˆane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Mogą Państwo również wypeˆłnić i przesˆłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o˜świadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@tombigo.pl lub na adres: P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski ul. Przemysˆłowa 11, 95-100 Zgierz z dopiskiem: zwrot towaru wykorzystując gotowy formularz zwrotu: 

http://tombigo.pl/formularze/zwrot.pdf 

Zwrot nastąpi niezwˆocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli oddadzą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponie˜ść bezpoś˜rednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwoś˜ci, prześlemy Paästwu niezwˆocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstĄpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 


2.4 Aby zachowa† termin do odstĄpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacj© dotyczĄcĄ wykonania przysˆugujĄcego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 


2.5 W przypadku odstĄpienia od niniejszej umowy zwracamy Paästwu wszystkie otrzymane od Paästwa pˆatno˜ci nie p˘«niej niľ 14 dni od dnia, w kt˘rym otrzymali˜my przesyˆk© zwrotnĄ. Wstrzymujemy si© ze zwrotem pˆatno˜ci do czasu otrzymania rzeczy podlegajĄcej zwrotowi odesˆanej na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski ul.Przemysˆowa 11, 95-100 Zgierz. 


2.6 Bezpo˜rednie koszty zwrotu ponosi KupujĄcy. 


III. REKLAMACJE


3.1 Firma TOMBIGO P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski jako

sprzedawca odpowiada wobec Klienta b©dĄcego konsumentem w rozumieniu art. 221

Kodeksu Cywilnego, z tytuˆu rękojmi za wady w zakresie okre˜lonym w Kodeksie

Cywilnym. 


3.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw

Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy

kierować na adres: kontakt@tombigo.pl lub pisemnie, wykorzystując

formularz reklamacyjny: 


http://tombigo.pl/formularze/reklamacja.pdf 


na adres: 

P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski 

ul Przemysˆowa 11   

95-100 Zgierz 

z dopiskiem: reklamacja towaru 


Firma P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski zobowiązuje

się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było

moľliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

rozpatrzona. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie wzgl©dem Klienta

poniesione koszty dostawy pokrywa Sprzedający. 


3.3 Firma P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyński nie jest

producentem towar˘w. Producent ponosi odpowiedzialno˜† z tytułu gwarancji

sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie

gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje takĄ moľliwo˜†, Klient moľe

zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym

serwisie, którego adres znajduje si© w karcie gwarancyjnej. 


3.4 Wysyłˆka towaru do klienta odbywa się za

po˜średnictwem firmy kurierskiej DPD.


IV. WYMIANA TOWARU.


4.1 Je˜li okaľe si©, ľe dobrali Paästwo nieodpowiedni rozmiar, towar moľna wymieni† (o ile jest on dost©pny) na inny rozmiar bĄd« model w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru. 


Aby wymieni† towar naleľy odesˆa† go na adres TOMBIGO P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski ul Przemysˆowa 11 95-100 Zgierz z dopiskiem: wymiana towaru 


4.2 Nieuľywany towar do wymiany naleľy odesˆa† wraz z dowodem zakupu oraz formularzem wymiany za po˜rednictwem Poczty Polskiej, przesyˆkĄ poleconĄ. 


http://tombigo.pl/formularze/wymiana.pdf 


Czas realizacji wymiany to maksymalnie 14 dni. 


Koszty przesyˆki do kupujĄcego to 15 zˆ. Koszt ten uregulowany zostanie pobraniem. 


4.3 Wysyˆka towaru do klienta odbywa si© za po˜rednictwem firmy kurierskiej DPD. 


V. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY


5.1 Wszystkie przesyˆki wysyˆamy kurierem DPD oraz PocztĄ PolskĄ jak r˘wnieľ 

poprzez paczkomaty InPost dost©pne na terenie caˆego kraju. 


Za przesyˆk© pˆacisz tylko raz, bez wzgl©du na ilo˜† zakupionych rzeczy. 

Wszystkie podane poniľej ceny zawierajĄ podatek VAT. 


InPost ( przelew )                                            7,99 PLN

InPost ( pˆatno˜† przy odbiorze )                12,99 PLN 


Kurier  DPD ( przelew )                                          15,00 PLN

Kurier DPD ( pˆatno˜† przy odbiorze)                  20,00 PLN 


Poczta Polska ( przelew )                            15,00 PLN

Poczta Polska ( pobranie )                          22,00 PLN 


Przy zam˘wieniu powyľej kwoty 249zˆ przesyˆka GRATIS.


 5.2 Zam˘wienia realizowane sĄ w terminie od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych. 

Czas dostawy przez firm© dor©czajĄcĄ to 1-2 dni robocze. 

Zazwyczaj towar wysyˆany jest w przeciĄgu najbliľszych 24 godzin od zarejestrowania wpˆaty na firmowym koncie bankowym, dokonania pˆatno˜ci poprzez usˆug© PAYU lub od wybrania pˆatno˜ci za pobraniem. 


W sytuacji op˘«nienia czasu wysˆania przesyˆki klient jest o tym automatycznie informowany telefonicznie lub wiadomo˜ciĄ e-mail. 


VI.  POSTANOWIENIA KOăCOWE


6.1 Firma TOMBIGO P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski jest

wˆa˜cicielem wszystkich zdj©† produktowych, grafik, logotyp˘w oraz posiada do

nich peˆne prawa autorskie.


Firma TOMBIGO  P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski posiada r˘wnieľ

odpowiednie licencje do uľywania zdj©† wykorzystanych do tworzenia banner˘w

reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udost©pnianie i publikowanie oraz

wykorzystywanie w celach sprzedaľowych jest zabronione i grozi sankcjami

karnymi. 


Firma TOMBIGO P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski nie zezwala na ich uľywanie,

rozpowszechnianie i dystrybucj© bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem

roszczeä z tytuˆu ˆamania praw autorskich i dopuszczania si© kradzieľy

wˆasno˜ci intelektualnej. 


6.2 Rozstrzyganie ewentualnych spor˘w powstaˆych

pomi©dzy FirmĄ TOMBIGO  P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski, a Klientem, kt˘ry jest konsumentem

w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sĄdom wˆa˜ciwym

zgodnie z postanowieniami wˆa˜ciwych przepis˘w Kodeksu post©powania cywilnego. 


6.3 Rozstrzyganie ewentualnych spor˘w powstaˆych

pomiędzy FirmĄ TOMBIGO  P.P.H.U. Terpol Leszek Trepczyäski prowadzĄcym sklep internetowy, a

Klientem, kt˘ry nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sĄdom wˆa˜ciwemu ze wzgl©du na siedzib© P.P.H.U. Terpol Leszek

Trepczyäski. 


6.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie majĄ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o

—wiadczeniach Usˆug DrogĄ ElektronicznĄ oraz inne wˆa˜ciwe

przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów